SƠN KIM LOẠI – THÉP MẠ KẼM

SƠN KIM LOẠI GỐC NƯỚC

01 THÀNG PHẦN

SƠN THÉP MẠ KẼM GỐC DUNG MÔI

01 THÀNH PHẦN

SƠN THÉP MẠ KẼM GỐC DUNG MÔI

02 THÀNH PHẦN

SƠN EPOXY THÉP MẠ KẼM

02 THÀNH PHẦN