SƠN PU KHÁNG KHUẨN KHO LẠNH

NHIỆT ĐỘ :-35ºC – 100ºC

SƠN KIM LOẠI – THÉP MẠI KẼM

SƠN EPOXY

SƠN PU KHO LẠNH – KHÁNG KHUẨN

SƠN GỐC NƯỚC 01 THÀNH PHẦN

CHỊU NHIỆT ĐỘ : -35ºC ĐẾN 100ºC

PU PRIMER 310

SƠN LÓT KHÁNG ẨM PU GỐC NƯỚC

01 THÀNH PHẦN

PU PRIMER 330

SƠN LÓT GIA CƯỜNG PU GỐC NƯỚC

01 THÀNH PHẦN

PU TOPCOAT 360

SƠN PHỦ MÀU PU GỐC NƯỚC

01 THÀNH PHẦN

PU CLEAR FINISH 300

SƠN PHỦ BẢO VỆ PU GỐC NƯỚC

01 THÀNH PHẦN

SƠN KIM LOẠI – THÉP MẠ KẼM

SƠN KIM LOẠI GỐC NƯỚC

01 THÀNG PHẦN

SƠN THÉP MẠ KẼM GỐC DUNG MÔI

01 THÀNH PHẦN

SƠN THÉP MẠ KẼM GỐC DUNG MÔI

02 THÀNH PHẦN

SƠN EPOXY THÉP MẠ KẼM

02 THÀNH PHẦN